پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

این پرسشنامه با 21 پرسش طراحی شده و به روش لیکرت نمره‌گذاری می‌شوند. گزاره‌های این آزمون بر اساس ملاک‌های DSM-IV-TR برای تشخیص قماربازی بیمارگونه طراحی شده است و هر فرد را در سه زمینه طبقه‌بندی: کاربر عادی اینترنت - کاربری که در اثر استفاده زیاد از اینترنت دچار مشکلاتی شده و کاربر معتادی که استفاده بیش از حد وی را وابسته کرده و نیاز به درمان دارد. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.