پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

این پرسشنامه براساس مدل شناختی – رفتاری دیویس در مورد استفاده بیمارگونه از اینترنت طراحی شده است. دارای 29 گویه است و بر اساس مقیاس لیکرت پنج قسمتی درجه بندی شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.