پرسشنامه سنجش میزان خود کارآمدی پرهیز از مواد

این پرسشنامه توسط ماری شاون در سال 1990 برای سنجش خود کارآمد پنداری پرهیز از مواد در سنین نوجوانی ساخته شده و 20 ماده دارد که توانایی اجتناب از موقعیت‌های هیجانی بین فردی, اجتمائی و سوگ برانگیزاننده مصرف مواد در نوجوانان را می‌سنجد. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.