پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان

این پرسشنامه توسط جناب آقای دکتر زینالی و همکاران رواسازی شده است.

جامعه آماری این پژوه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی سال تحصیلی 1388_1389 بود.
نمونه پژوهشی ، 3018 نفر از دانشجویان دانشگاه و دامنه سنی نمونه بین 19 تا 26 از افراد مجرد بود.

عامل‌ها و ماده‌های پرسشنامه شامل:

  1. رفتارها با 13 ماده
  2. شیوه زندگی و روابط اجتماعی با 14 ماده
  3. ویژگیهای شخصیتی با 12 ماده
  4. عواطف عقاید با 11 ماده

پایایی کل پرسشنامه 90/0 و روایی ملاکی 62/0 می‌باشد.