پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست نوجوانان

پرسشنامه استعداد اعتیاد، ویراست نوجوانان (ASQ-SV) توسط جناب آقای علی زینالی ترجمه و هنجاریابی شده‌است. این پرسشنامه با 50 سوال و 10 عامل به شرح زیر برای جمعیت نوجوان ایران رواسازی شده‌است.

 1. عامل نارضایتی درونی (10 ماده)
 2. عامل رفتار مخاطره آمیز (6 ماده)
 3. عامل غیر قابل اعتماد بودن (6 ماده)
 4. عامل خود نمایی (5 ماده)
 5. عامل افکار مثبت به مواد (3ماده)
 6. عامل نارضایتی از خانواده (3 ماده)
 7. عامل ایمان و معنویت پایین (5 ماده)
 8. عامل انحراف از هنجار (3 ماده)
 9. عامل خود محوری (4 ماده)
 10. عامل روابط مخاطره آمیز با دوستان (5 ماده)

 

پایایی عامل ها بین68/0 تا83/0 برآورد شده‌است. ویژگیهای این پرسشنامه عبارتند از:

 1. قابل استفاده در مطالعات نوجوانان در هر دوجنس
 2. دارای ساختار عملی مشخص
 3. متناسب با فرهنگ ایران
 4. قابل استفاده در زمینه‌های پژهشی، آموزشی و بالینی

این پرسشنامه دارای پایایی87/0 (کرونباخ) و روایی62/0 می‌باشد.