SCL – 90-R

یکی از پر استفاده‌ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی و شامل 90 سؤال است که با استفاده ازآن می‌توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این آزمون 9 بعد مختلف شكایات‌جسمانی، وسواس‌و‌اجبار، حساسیت‌در‌روابط ‌متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس‌مرضی، افكار‌پارانوئیدی و روان‌پریشی را بررسی می‌كند و در ایران هنجاریابی شده‌است.