مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی

مقیاس حاضر توسط فامر و ساندبرگ(1986) ساخته شده است. این مقیاس که شامل21 سوال بوده توسط جناب آقای یزدان موحدی ترجمه و بر روی 400 دانشجوی دختر و پسر اجرا و هنجار یابی شد. این مقیاس دارای دو عامل به شرح زیر می‌باشد.

عامل اول، تحریک درونی که توصیفی از بی علاقگی و مشکل در حفظ توجه بوده شامل 11 سوال بوده و دارای پایایی 77/0 و روائی 56/0  می‌باشد. عامل دوم، تحریک بیرونی که به برانگیختگی و تنوع در محیط اطلاق می‌شود، شامل 10 سوال بوده و دارای پایایی79/0 و روائی 53/0 می‌باشد.  پایایی کل مقیاس 82/0 می‌باشد.