سیاهه نارسا خوانی بزرگسالان

این سیاهه با هدف غربالگری نارساخوانی در جمعیت بزرگسالان توسط دکتر مایکل وینگارد(1994) در انگلستان بر روی679 نفر با دامنه سنی 68-16 سال اجرا شده‌است. نسخه فارسی این سیاهه توسط جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد و خانم فاطمه کشوری ترجمه و هنجاریابی شده‌است. در نمونه ایرانی افرادی که در این سیاهه  نمره بالاتر از10 بگیرند به اختلال نارساخوانی مبتلا هستند.

این سیاهه شامل15 سوال بوده و پایایی آن58/0است وروائی دارد.