پرسشنامه صبحی - غروبی

پرسشنامه صبحی - غروبی(هرن و آستبرگ 1976)، با ساعات عادتی خواب و بیداری، ساعات ترجیحی کارکرد روانی و جسمانی و هوشیاری ذهنی بعد از بیداری و قبل از رفتن به بستر مرتبط‌است. شکل کوتاه آن(1991) نیز ساخته شده است.

پایایی و اعتبار پرسشنامه در پژوهش‌های متعدد در کشورهای مختلف تایید شده است.