مقیاس اتیسم بهر نوجوانان

این مقیاس برای بررسی علایم زیرآستانه‌ای اختلالات اتیسمی در نوجوانان بهنجار در طیف سنی 12 – 15 سال توسط بارون کوهن،س – ویل رانت، س – اسکینر، ر – مارتین، ج و کلابلی، ج در مرکز مطالعات اتیسم در کمبریج تهیه شده است. دارای پنجاه گویه است که در مقابل هر یک چهارگزینه قرار دارد که توسط شخص تکمیل می‌شود. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجارخارجی است.