پرسشنامه افسردگی نوجوانان کوتچر

این پرسشنامه توسط کوتچر در سال (2002) پس‌از اجرا بر روی 17712 نفر از دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبرستان ساخته شد که شامل 11 عبارت می‌باشد. این پرسشنامه توسط سرکار خانم زهرا طلائیان بر روی 300 دانش‌آموزان دختر و پسر، با دامنه سنی 14 تا 20 سال شهر تهران هنجاریابی شد. اعتبار این پرسشنامه 87/0 و روائی آن 58/0 می‌باشد.