مقیاس ناامیدی برای کودکان

این مقیاس یک وسیله اندازه‌گیری برای سنجش ناامیدی کودکان است که توسط کازدین و همکارانش در سال 1983 ساخته شد. دارای 17 جمله است واز اعتبار و پایایی برخوردار است.