آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

شامل چند محور (سئوال) با مجموعه ای از عبارات است و هر محور بیانگر حالتی از فرد در یک هفته گذشته است.  این مقیاس 12 مقوله اصلی را جهت سنجش افسردگی در کودکان و نوجوانان ارزیابی می‌کند. این مقوله‌ها عبارتند از:

 1. تفریح وسرگرمی
 2. روابط اجتماعی
 3. بازدهی تحصیلی
 4. تحریک پذیری
 5. احساس غمگینی
 6. گریه
 7. اشتها
 8. خواب
 9. خستگی
 10. احساس گناه
 11. خودکشی
 12. فعالیت

مقیاس آماده سازی و اعتبار سنجی توسط دکتر مسعود جان بزرگی صورت گرفته است. (دارای اعتبار و پایایی و هنجار ایرانی است)