پرسشنامه اضطراب 30 سؤالی

این آزمون جهت ارزیابی از سطح کلی اضطراب فرد طراحی شده است.