آزمون اضطراب زانگ

این مقیاس دارای 20 سؤال چهارگزینه‌ای بوده و بر مبنای نشانگان بدنی - عاطفی (5 نشانه عاطفی و 15 نشانه بدنی) تهیه شده است. تشویش و عصبانیت، ترس، وحشت و هراس، عدم انسجام روانی، بیم و هراس ناشی از انتظار یک پیشامد نامطلوب، نشانگان عاطفی هستند. برخی از نشانه‌های بدنی عبارتند از: لرزش، دردهای بدنی، تهوع و استفراغ، تنگی نفس، تپش قلب، تکرر ادرار و عرق کردن. پرسشنامه دارای اعتبار و پایایی است.