آزمون اضطراب کتل

این آزمون در سال 1957 توسط آر. بی . کتل با 40 سؤال تهیه شده است. مقیاس اضطراب کتل را برای همه سنین بعد از 14 سال می توان بکار برد. مقیاس مذکور علاوه بر ارزیابی اضطراب کلی در فرد، 5 عامل شخصیتی را نیز تعیین می‌کند که می‌توانند ریشه‌های اضطراب کلی باشند.