آزمون اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان مشتمل بر 25 ماده است که کاربرد آن در پژوهش‌های روان‌شناختی و تشخیص اضطراب امتحان در کودکان و نوجوانان مناسب است. این پرسشنامه از اعتبار و پایایی خوبی برخوردار است.

منبع: کتاب اضطراب امتحان؛ تالیف دکتر اسماعیل بیابانگرد