آزمون شناختی آدن بروک

این آزمون یک آ زمون مختصر و مفید برای تشخیص و طبقه بندی انواع دمانس، مخصوصا آلزایمر (AD) و دمانس پیشانی_گیجگاهی (FTD) است و به ابزار تخصصی خاصی نیاز ندارد. دقت تشخیصی آزمون شناختی آدن‌بروک به عنوان یک ابزار بالینی به بالاترین درجه خود در نسخه تجدید نظرشده رسیده‌است. نسخه تجدید نظر شده آزمون شناختی آدن‌بروک دارای میزان حساسیت تشخیصی بسیار بالایی برای بیماری دمانس بوده و دارای دو نقطه برش 88/0 و 82/0 است.

این آزمون دارای 5 خرده‌آزمون است که هریک از خرده‌آزمون‌ها یک عملکرد شناختی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند:

  1. توجه/جهت یابی (18نمره)
  2. حافظه (26 نمره)
  3. روانی و سلیس بودن (14نمره)
  4. زبان (16نمره)
  5. توانایی دیداری فضایی (16نمره)

آزمون آدن‌بروک به هر دو نوع دمانس، آلزایمر(AD) و دمانس پیشانی _گیجگاهی(FTD) حساس بوده و بین آنها تشخیص افتراقی قائل است.  این آزمون توسط جناب آقای یاشار رضائی پور، دکتر جلیل بابا پور، خانم پریناز علیزاده و لاله دستوری ترجمه، تدوین و هنجاریابی شده‌است.  پایایی آزمون78/0 و دارای روائی می‌باشد.