آزمون خلاصه معاینه وضعیت روانی

این پرسشنامه زیر نظر خانم دکتر مریم بهداروندی تهیه شده و شامل 11 سری از مجموعه پرسش و پاسخ در 11 مقوله است: آگاهی به زمان, آگاهی به مکان, محفوظات , توجه و محاسبه یادآوری, نامگذاری, تکرار, درک مطلب, خواندن, نوشتن و ترسیم کردن. پرسشنامه رنج سنی جوان و بزرگسال را در بر میگیرد و دارای اعتبار-روایی و هنجار ایرانی است.