پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه ‌سلامت عمومی با 28 سؤال، توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده و دارای ‌4 مقیاس است که عبارتند از:

  1. مقیاس علائم‌جسمانی
  2. مقیاس علائم اضطرابی ‌و اختلال خواب
  3. مقیاس کارکرد‌ اجتماعی
  4. مقیاس علائم افسردگی