S.C.L 90-R

یکی از پر استفاده‌ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی و شامل 90 سؤال است که با استفاده از آن می‌توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این آزمون 9 بعد مختلف شکایات جسمانی، وسواس‌ و‌ اجبار، حساسیت‌در‌ روابط ‌متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس‌مرضی، افکار‌پارانوئیدی و روان‌پریشی را بررسی می‌کند و در ایران هنجاریابی شده‌است.