آزمون بالینی چند محوری میلون3

آزمون بالینی چند محوری میلون–‌3 (1994)، یک مقیاس خودسنجی است که 14 الگوی بالینی شخصیت و 10 نشانگان بالینی را می‌سنجد و برای بزرگسالان 18 سال به بالا, استفاده می‌شود. یکی از پرکاربردترین آزمون‌های روانی است که به چندین زبان ترجمه شده و در ایران، دوبار هنجاریابی شده‌است. ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.