آزمون بنتون (نوروپسیکولوژی) همراه با سه سری کارت

این آزمون برای ارزیابی درک بینایی، حافظه بینایی و توانائی‌های بنیادی بینایی طراحی شده‌است. آزمون از سه فرم مختلف و هر فرم از 10 طرح که خود دارای یک یا چند شکل است، تشکیل شده است. آزمون برای افراد بهنجار، آسیب دیده مغزی و دارای اختلال روانی در هر دو گروه بزرگسال و کودک قابل اجرا و نتایج بر اساس جداول هنجاری موجود، قابل تحلیل است. اعتبار وپایایی آزمون رضایت بخش است.