مقیاس نگرش خواندن

این مقیاس توسط مککنا و کر در سال 1990 ساخته شده و ترجمه و هنجار یابی آن در ایران توسط خانم دکتر زینب میهن دوست انجام شده است. دارای 20 سوال و هر سوال جمله ی ساده ای در مورد خواندن است که دانش آموزان با توجه به تصویر های ارائه شده در پایین هر سوال یکی از گزینه ها را علامت می زنند. این مقیاس دارای دو خرده مقیاس است که عبارت اند از: نگرش به خواندن در مدرسه, نگرش به خواندن در خارج از مدرسه. این پرسشنامه رنج سنی کودک و نوجوان را در بر میگیرد و دارای اعتبار- روایی و هنجار ایرانی است. ضمنا آزمون را میتوان به صورت فردی و گروهی اجرا کرد. برای دانش آموزان عادی اجرای گروهی این آزمون ارجحیت دارد و برای دانش آموزان خوانش پریش و دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری اجرای فردی ارجحیت دارد.