مقیاس انگیزش خواندن

این مقیاس توسط ویگفیلد و گاتری در سال 1997 ساخته شده و ترجمه و هنجار یابی آن در ایران توسط خانم دکتر زینب میهن دوست انجام شده است. دارای 54 آیتم با لیکرت 4 تایی است و خرده مقیاس های آن به شرح زیر است: خود کارآمدی در خواندن, تلاش برای خواندن, اجتناب از خواندن, کسب نمرات در خواندن, رقابت در خواندن, موقعیت اجتمائی خواندن و پذیرفتن خواندن کتاب. این پرسشنامه رنج سنی کودک و نوجوان را در بر میگیرد و برای دانش آموزان سوم تا ششم مناسب است, همچنین دارای اعتبار- روایی و هنجار ایرانی است. ضمنا آزمون را میتوان به صورت فردی و گروهی اجرا کرد. برای دانش آموزان عادی اجرای گروهی این آزمون ارجحیت دارد و برای دانش آموزان خوانش پریش و دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری اجرای فردی ارجحیت دارد.