پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی

این پرسشنامه توسط ریان و پینتریچ طراحی شده و ابزاری است برای ارزیابی رفتار کمک طلبی. آزمون 14 گویه ای است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.