پرسشنامه هدف های پیشرفت

این پرسشنامه اثری است از الیوت و مک گریگور. یک ابزار خودگزارشی است که بر دیدگاه شناختی استوار بوده ودارای چهار مقیاس است که عبارتند از: هدف تبحر گرا - هدف اجتناب از تبحر- هدف عملکردگرا و هدف اجتناب از عملکرد. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.