پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه با هدف سنجش مهارت‌های زندگی برای دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است. دارای 100 گویه با ده زیر مقیاس است که عبارتند از: مهارت تصمیم‌گیری- ارتباط مؤثر- مقابله با استرس- همدلی- حل مساله- روابط بین فردی- تفکر نقاد – خلاقیت – مدیریت‌هیجانات و خودآگاهی. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.