آزمون خلاقیت تورنس فرم (ب) تصویری

این آزمون توسط ای پال تورنس تالیف شده است. مجموعه آزمون‌های تصویری تورنس (فرم A وB) از سطح کودکستان تا سطوح پس از دبیرستان توصیه می‌شود. ضمناً این آزمون دارای پایایی ، روایی و هنجار خارجی است.