پرسشنامه رویکردهای مطالعه

این پرسشنامه برای توصیف منظم شیوه‌های مطالعه و یادگیری دانش‌آموزان تدوین شده‌است و امکان طراحی برنامه‌های اصلاح رفتار مطالعه کردن را فراهم می‌کند. سه رویکرد عمده در مطالعه را اندازه‌گیری می‌کند که هر رویکرد نیز از مقیاس‌های فرعی تشکیل شده‌است. پرسشنامه بر روی 817 نفر از دانشجویان سال اول رشته‌های مختلف دانشگاه‌های انگلیس اجرا و نتایج تحلیل عاملی نشان داده است که جهت اندازه‌گیری سه رویکرد مطالعه مناسب است.