پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن

این آزمون، مقیاس خودسنجی جدیدی است که در سال 2002 برای ارزیابی آگاهی دانش‌آموزان پایه‌‌های ششم تا دوازدهم از راهبردهای خواندن به هنگام مطالعه مطالب علمی، طراحی شده و روایی وپایایی آن، به طور قانع‌کننده تضمین شده‌است.