پرسشنامـه‌ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

یک ابزار خودسنجی است که به طور عمده، برای ارزیابی جهت‌گیری مطالعه دانشجویان و شیوه استفاده آنها از انواع راهبردهای یادگیری طراحی شده است. سه بخش انگیزش، راهبردهای شناختی و فراشناختی، و بخش سوم، راهبردهای یادگیری مربوط به مدیریت منابع را بررسی می‌کند. وسیله‌ای روا ، پایا و مفید برای اندازه‌گیری انگیزش و راهبردهای یادگیری است.