پرسشنامه سبک‌های یادگیری

این پرسشنامه برای مطالعه سبک‌های یادگیری و مطالعه دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه و بالاتر تدوین شده است که چهار مؤلفه عمده 1- راهبردهای پردازش 2- راهبردهای نظم‌دهی 3- جهت‌گیری‌ها و انگیزه‌های یادگیری و 4- باورها درباره یادگیری را که 16 طبقه فرعی را شامل می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند. دارای 120 عبارت است که نتایج براساس جداول تفسیری در هر طبقه، قابل تحلیل است.