آزمون تحمل ناکامی

این آزمون با 4 معمای تصویری، میزان تحمل ناکامی یا میزان مقاومت فرد در کوشش علیرغم شکست مکرر و محیط خصومت‌آمیز را می‌سنجد.