پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت شیفر

شامل 32 عبارت است که بر اساس نگرش‌های ویژه، باورها و ارزش‌های اشخاص دارای خلاقیت بالا ساخته شده است. گروه هنجاری را دختران و پسران 10 تا 12 ساله با زمینه‌های اجتماعی_ اقتصادی مختلف تشکیل می دادند. دارای اعتبار و پایایی است.