پرسشنامه عادت‌های مطالعه

این پرسشنامه به بررسی 8 حوزه( تقسیم بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری، حافظه، برگزاری امتحانات و تندرستی) مهم در عادت‌های مطالعه می‌پردازد. پرسشنامه از 45 سؤال تشکیل شده و دارای پایایی، اعتبار و نیز جدول هنجار برای دانشجویان در سطوح میانی لیسانس و بعد از لیسانس است.