آمادگی تحصیلی متروپالیتین

برای ارزیابی تکامل مهارت‌های ادراک دیداری و شنیداری، هوش، سلامت وضعیت جسمانی، میزان بلوغ هیجانی، سازگاری اجتماعی و نیز سنجش میزان آمادگی دانش‌آموزانی است که برای اولین بار به مدرسه می‌روند. آزمون دارای اعتبار، پایایی و نرم است.