هوش کتل فرم 3- A و B بزرگسالان

این آزمون در سال 1940 توسط آر.می.كتل برای اندازه گیری هوشی كلی بزرگسالانی كه بالاتر از دیپلم سواد دارند و بطور كلی از هوش متوسط به بالایی برخوردارند، ساخته شده است. آزمونی نابسته به فرهنگ است و در مجموع 100 سؤال دارد و كارهای تحقیقی مختلفی به وسیله آن انجام گرفته است.