ریون‌ کودکان

از آزمون‌های هوشی غیركلامی و شامل 36 تصویر رنگی است و در سال 1947 تهیه شده‌است . این آزمون برای ارزیابی هوشی كودكان 5/5 تا 9/5 ساله و بزرگسالان عقب مانده ذهنی تهیه شده‌است. آزمون دارای جدول نرم و جدول رتبه درصدی برای نمره‌های هوش‌بهر است.