هوش های چندگانه گاردنر

گاردنر توانایی‌های شناختی انسان را به هشت طبقه تقسیم کرد که در زیر به آنها اشاره شده است:

  1. هوش زبانی- کلامی
  2. هوش ریاضی- منطقی
  3. هوش دیداری- فضایی
  4. هوش جسمانی- حرکتی
  5. هوش برون فردی
  6. هوش درون فردی
  7. هوش موسیقیایی
  8. هوش طبیعت‌گرا 

نظریه گاردنر در چند دهه گذشته توانسته در کانون توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرارگرفته و جایگاه ویژه‌ای را کسب کند. این نظریه برگرفته از نهضت فرا نوگرایی است که امروزه در نظام تعلیم و تربیت نوین توانسته با تعدیل نظام آموزشی و بومی‌سازی آن شرایط بهینه‌ای برای فراگیران به ارمغان آورد. نظریه شناختی هوش‌های چندگانه گاردنر به‌عنوان یکی از رویکردهای روان‌شناختی با پرداختن به اصل تفاوت‌های فردی دانش آموزان و معلمان راهی جدید در آموزش و برنامه‌ریزی درسی ایجاد کرده است. برخورداری از توانایی‌های هوشی گوناگون، موفقیت دانش آموزان و معلمان را در فرآیند یادگیری و یاددهی، بیشتر و راه رسیدن به هدف‌های آموزشی را تسهیل می‌کند.