نئو 240 سؤالی با هنجار ایرانی

این پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می‌گیرد و ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارائه می‌دهد؛

پنج عامل مورد بررسی در این پرسشنامه : روان‌نژندی – برون‌گرایی –  انعطاف‌پذیری – دلپذیربودن و باوجدان بودن است .