نرم‌افزار MBTI-M سنخ‌نمای شخصیتی مایرزبریگز، 93 سؤالی با هنجار ایرانی

این پرسشنامه بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است. در این پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی به 4 محور دوقسمتی به شرح زیر تقسیم می‌شود: برون‌گرایی- درون‌گرایی، حسی- شهودی،  تفكری- احساسی،  قضاوتی- ادراكی.

این آزمون 93 سؤال دو گزینه‌ای دارد و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.