چهار مهارت‌‌های زندگی دانشجویی با هنجار ایرانی

این پرسشنامه با هدف سنجش چهار نوع مهارت شامل: مهارت ارتباط مؤثرـ مهارت خودآگاهی هیجانی ـ مهارت مقابله با خشم و مهارت مقابله با استرس طراحی و ساخته شده است. این آزمون متشكل از 60 گویه است  و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.