سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی دختر و پسر

این پرسشنامه در صدد آن است تا دانش‌آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش‌آموزان با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری (عاطفی، اجتماعی و آموزشی) جدا سازد. پرسشنامه دارای پایایی، اعتبار و جدول نرم است.