عزت‌نفس کوپر اسمیت

این مقیاس دارای 58 ماده است كه به 4 خرده مقیاس عزت نفس كلی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است. از نظم لغوی برای کودکان 10- 8 ساله نوشته شده است ولی می توان با دوباره نویسی و تغییرات لغوی آن را برای سنین مختلف مورد استفاده قرار داد.