هوش هیجانی باراُن 90 سؤالی با هنجار ایرانی EQ

آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار - اُن تهیه شد كه دارای 117 سؤال و 15 مقیاس(خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی، عزت‌نفس، خودشكوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل‌مسئله، تحمل‌فشار روانی، كنترل تكانش، خوش‌بینی و شادمانی) است.هوش هیجانی(EQ) توانایی كنترل حالت‌های اضطراب‌آور و كنترل واكنش‌ها و به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به كار و رسیدن به اهداف است. به طور كلیEQ یك مهارت اجتماعی است