16 عامل کتل 187 سؤالی

این پرسشنامه با 187 سوال یک ابزار اندازه‌گیری تخصصی و از عوامل نخستین شخصیت است که کاربرد آن سابقه طولانی دارد. برخی از عواملی که این آزمون به اندازه‌گیری آنها می‌پردازد، عبارتند از: ادواری خویی ـ گسیخته خویی، سلطه ـ تسلیم، برونگرایی ـ درونگرایی، خلق استوار ـ خلق نارس و وابسته، گسیخته‌خویی‌ پارانویاگونه ـ دردسترس بودن اعتمادآمیز، بی‌اعتمادی اضطراب‌آمیز ـ اعتماد توأم با آرامش، خودکفایی ـ ناتوانی در اخذ تصمیم. در ایران هنجاریابی شده است.