سازگاری بل 160 سؤالی

این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل، در زمینه سازگاری بزرگسالان تهیه شده و یكصد و شصت سؤال را شامل می‌شود. پرسشنامه، پنج سطح سازگاری شخصی و اجتماعی زیر را اندازه‌گیری می‌كند:

الف- سازگاری در خانه.

ب- سازگاری تندرستی.

ج- سازگاری اجتماعی.