پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا، 480 سؤالی CPI

این پرسشنامه با 480 سؤال و 18 مقیاس استاندارد، برای آزمودنی‌های عادی(بدون مشكل روان‌پزشكی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقیاس‌ها عبارتند از: سلطه‌گری، ظرفیت‌مقام، جامعه‌پذیری، حضور اجتماعی، پذیرش خود، احساس تندرستی، مسئولیت‌پذیری، اجتماعی‌بودن؛ كنترل خود، تحمل‌پذیری، مطلوب نمایی، همكاری، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال، شایستگی‌ذهنی، تفكر روان‌شناختی، انعطاف‌پذیری، صفات زنانه.