سازگاری ازدواج فرم الف و ب

این پرسشنامه مركب از دو شكل الف (برای مردان) و ب (برای زنان) با 10 سؤال برای هر یك است. پرسشنامه، میزان سازگاری هر زوج را اندازه‌گیری می‌كند. دارای پایایی، اعتبار و جداول هنجاری برای افراد شاغل در 6 حرفه معلمان مدرسه، معلمان كالج، پزشكان، حقوق‌دانان، بازرگانان و كارمندان است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.